Jaarrekening

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Nr

Programma / taakveld

Lasten

Baten

Saldo

1

Samen Someren

25.257

-8.995

16.263

420

Onderwijshuisvesting

633

-3

631

430

Onderwijsbeleid en leerling-zaken

670

-215

455

510

Sportbeleid en activering

508

-157

351

520

Sportaccommodaties

1.275

-343

932

530

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cult. part.

259

-6

253

540

Musea

75

-59

16

550

Cultureel erfgoed

95

-13

82

560

Media

386

-18

368

610

Samenkracht en burgerparticipatie

2.911

-223

2.687

630

Inkomensvoorzieningen

9.275

-7.904

1.372

640

Begeleide participatie

1.857

0

1.856

650

Arbeidsparticipatie

232

-4

228

660

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

706

-37

669

671

Maatwerkdienstverlening 18+

3.238

-9

3.229

672

Maatwerkdienstverlening 18-

2.875

-3

2.872

681

Geëscaleerde zorg 18+

13

0

13

682

Geëscaleerde zorg 18-

249

-1

249

2

GreenLab 2030

3.806

-2.330

1.476

310

Economische ontwikkeling

286

0

286

320

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.452

-1.997

-545

330

Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen

14

-13

1

340

Economische promotie

418

-184

234

570

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.636

-136

1.500

3

Aantrekkelijk wonen

16.664

-11.807

4.856

110

Crisisbeheersing en brandweer

1.171

-71

1.100

120

Openbare orde en veiligheid

1.003

-1

1.002

210

Verkeer en wegen

2.965

-247

2.718

710

Volksgezondheid

881

-84

797

720

Riolering

1.309

-1.853

-544

730

Afval

1.803

-2.322

-519

740

Milieubeheer

1.154

-89

1.065

820

Grondexploitatie

5.744

-6.083

-340

830

Wonen en bouwen

634

-1.057

-423

4

Hart van Someren

1.395

-275

1.120

810

Ruimtelijke ordening

1.395

-275

1.120

5

Bedrijfsvoering

9.236

-32.129

-22.892

001

Bestuur

1.340

-13

1.327

002

Burgerzaken

719

-189

530

004

Ondersteuning organisatie

6.024

-38

5.987

005

Treasury

73

-776

-703

007

Algemene uitkeringen gemeentefonds

0

-26.597

-26.597

008

Overige baten en lasten

3

0

3

009

VpB

746

0

746

030

Beheer overige gebouwen en gronden

2

-47

-45

061

Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen

248

-2.798

-2.550

062

Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet woningen

75

-1.569

-1.494

064

Belasting overig

6

-102

-96

HKP

Hulpkostenplaatsen

0

0

0

Subtotaal

56.358

-55.536

823

0.10

Mutaties Reserves

8.618

-10.889

-2.271

Totaal

64.976

-66.425

-1.448

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41