Jaarrekening

Procedure jaarstukken

Procedure jaarstukken

Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet legt het college aan de raad verantwoording af over het gevoerde financieel beheer over het begrotingsjaar, door overlegging van de jaarstukken en het bijbehorende accountantsrapport. De jaarstukken bestaan conform artikel 24 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) uit een jaarverslag en de jaarrekening.
Bij de jaarstukken is een raadsvoorstel toegevoegd voor de vaststelling van het resultaat en de resultaatbestemming. Binnen twee weken na vaststelling door de raad, of in ieder geval voor 15 juli, worden de jaarstukken met het accountantsrapport aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant toegezonden.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41