Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft inzicht in de mate waarin financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat het beleid daarvoor veranderd moet worden. Deze tegenvallers kunnen incidenteel en structureel van aard zijn, maar hebben altijd invloed op de financiële positie van de gemeente. De hoogte van het noodzakelijke weerstandsvermogen is afhankelijk van de (financiële) risico’s die de gemeente loopt en de kans dat deze risico’s zich daadwerkelijk voordoen. De definitie van een risico = kans x effect.

Om inzicht te krijgen in de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen worden de risico's geïnventariseerd en gekwantificeerd (benodigde weerstandscapaciteit). Dit wordt vervolgens afgezet tegen de beschikbare middelen (beschikbare weerstandscapaciteit).

Om een uitspraak te kunnen doen over de mate waarin de gemeente Someren financiële
tegenvallers kan opvangen is inzicht nodig in:

  1. De risico’s: met welke (materiële) risico’s hebben we te maken?
  2. De buffer: hoe groot is onze “spaarpot” om deze risico’s op te kunnen vangen?
Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41