Paragrafen

Lokale heffingen

Lokale heffingen

Deze paragraaf gaat over de gemeentelijke belastingen en heffingen. De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en raken de burger direct in de portemonnee.
Deze paragraaf bevat een verantwoording van de beleidsvoornemens en geeft een overzicht op hoofdlijnen van de diverse belastingen en heffingen.

Om meer inzicht te geven in de positie van de gemeente Someren is een overzicht opgenomen op regionaal niveau. Hierbij moet worden aangetekend dat de verschillen in lastenpotentie tussen de gemeenten in belangrijke mate worden gecompenseerd door het verdeelsysteem van het gemeentefonds. Daardoor zijn de verschillen in tarieven tussen de gemeenten in belangrijke mate het gevolg van het verschil in kwantiteit en kwaliteit van de lokale voorzieningen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van de beleidsuitvoering. Hierbij is een normerende, sturende en controlerende functie voor het bestuur weggelegd. Dit laatste niet alleen om de lastendruk te beheersen maar ook om na te gaan of de burger waar voor zijn geld krijgt.

Overzicht belastingopbrengsten en gemeentelijke leges 2020

Onderstaand is een overzicht van de opbrengsten weergegeven.

Belastingsoort

Begroting 2020

Jaarrekening 2020

Onroerende-zaakbelasting

-4.351

-4.355

Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht

-1.596

-1.575

Rioolheffing en rioolaansluitrecht

-1.424

-1.415

Hondenbelasting

-96

-102

Toeristenbelasting

-191

-184

Gemeentelijke leges (incl. rijksleges)

-1.699

-1.789

Totaal

-9.357

-9.420

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41