Algemeen

Samenvatting

Samenvatting

Het jaarrekeningresultaat 2020 bedraagt € 1.448.761,- voordelig.
Na de zomernota, behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020, bedroeg het begrotingsresultaat 2020 € 491.000,-voordelig. In de Raadsvergadering van december 2020 heeft de Raad het GRP 2021-2025 (Gemeentelijk Rioleringsplan) vastgesteld, waardoor het begrotingsresultaat ultimo december € 519.000,- voordelig bedroeg.
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording is het verplicht om bij het jaarrekeningresultaat inzicht te geven in de hierin opgenomen incidentele baten en lasten. Op die manier kan beoordeeld worden of en in hoeverre er sprake is van een structureel sluitende exploitatie. Onder incidentele baten en lasten worden verstaan éénmalige baten en lasten die enkel betrekking hebben op één jaar (en die in de daarop volgende jaren geen onderdeel uitmaken van de exploitatie). Voorbeelden hiervan zijn de verkoop van een gemeentelijk gebouw of het in enig jaar uitvoeren van achterstallig onderhoud. In onderstaand overzicht is het resultaat 2020 gesplitst in incidentele (éénmalige) en structurele posten. Op deze wijze wordt ook inzicht gegeven in het structurele resultaat.

Een globale analyse van de meest in het oog springende verschillen is in onderstaand overzicht opgenomen.

Bedrag x 1.000

Structureel

Incidenteel

Totaal

Begrotingsresultaat primaire begroting

107

-106

1

Begrotingswijzigingen boekjaar 2020

-452

970

518

Begrotingsresultaat na wijzigingen

-345

864

519

Globale analyse resultaat:

- Hogere storting pensioenvoorziening wethouders veroorzaakt een nadeel

-65

0

-65

- Lagere kosten algemene voorzieningen jeugd door minder activiteiten en lagere

uitvoeringstaken jeugd door afrekening plustaken jeugd 2020

140

58

198

- Lagere trajectkosten wet inburgering

93

0

93

- Meer inkomsten bouwleges door grootschalige bouwprojecten (zonnepanelen

en aanleg recreatiepark)

0

261

261

- Lagere kosten individuele voorzieningen jeugd, door een andere cq lagere inzet

op begeleiding, door minder doorverwijzigingen en afrekeningen 2019

658

237

895

- Extra apparaatskosten door lagere doorberekeningen uren aan projecten

-375

0

-375

- Niet volledig benut budget (bijraming zomernota 2020) voor extra uren ivm Corona team Handhaving

0

115

115

- Voordeel budget (bijraming zomernota 2020) niet geraamde en niet geplande handhavingskosten

0

86

86

- Niet geraamde afrekening BBZ-debiteuren en lagere kosten bijzondere bijstand

82

0

82

- Hogere ontvangsten gebaseerd op het wettelijk kostenverhaal en overeengeko-

men in anterieure overeenkomsten met initiatiefnemers.

39

0

39

- Lagere kosten met betrekking tot innovatiehuis de Peel ivm Corona

0

36

36

- Onbenut provinciaal budget voor extra maatregelen voor de agrarische sector,

milieu-ontwikkelingen en de omgevingswet door gewijzigde regelgeving en Corona

0

115

115

- Lagere ontvangen afdrachten CAK agv Corona (minder eigen bijdragen WMO)

0

-73

-73

- Hogere inhuurkosten door langdurig zieken en niet ingevulde vacatures

-180

0

-180

- Extra apparaatskosten door Corona (voorlichting, thuiswerken, etc.)

0

-94

-94

- Hogere juridische kosten in verband met integriteitsonderzoek

0

-37

-37

- Extra kosten afvalinzameling in verband met Corona

0

-55

-55

- Lagere legesinkomsten rijbewijzen en reisdocumenten door Corona

0

-57

-57

- Hogere rentelasten en beheerskosten leningen en lagere dividenduitkering

-36

-65

-101

- Overige verschillen per saldo

21

26

47

Jaarrekeningresultaat 31-12-2020

32

1.417

1.449

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41