Jaarrekening

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Per programma zijn de verschillen tussen de begroting en jaarrekening geanalyseerd. In onderstaand overzicht wordt aangegeven in hoeverre hierbij sprake is van niet begrote incidentele baten en lasten met een omvang groter dan € 25.000,--.

Incidentele lasten

Progr.

Taakveld

Omschrijving

Realisatie

2020

1

520

Lagere kosten zwembad agv beperkte opening ivm corona

-27

1

610

Lagere subsidielasten algemene voorzieningen jeugd

-58

1

610

Lagere subsidielasten participatie bijzondere groepen en versterking verenigingen

-16

1

630

Doorbetaling TOZO uitkering aan Senzer

948

1

672

Lagere kosten jeugd ivm voordelige resultaten zorgperiode 2019

-237

2

310

Lagere kosten met betrekking tot innovatiehuis de Peel agv corona

-36

3

730

Extra kosten afvalverwijdering ivm Corona

55

3

740

Onbenut provinciaal budget agr. sector, milieu-ontwikkelingen tgv Corona

-115

5

HKP

Onbenut éénmalig budget voor niet geplande handhavingskosten

-86

5

HKP

Onbenut budget extra uren team Handhaving ivm Corona

-115

5

004

Hogere juridische kosten in verband met integriteitsonderzoek

37

5

004

Extra apparaatskosten door Corona (voorlichting/thuiswerkvoorzieningen etc)

94

Totaal lasten

444

Incidentele baten

Progr.

Taakveld

Omschrijving

Realisatie

2020

1

520

Lagere ontvangsten entreegelden zwembad agv corona

-22

1

630

Ontvangen TOZO uitkering van Ministerie SZW

948

1

660

Lagere ontvangsten CAK afdrachten agv Corona (minder eigen bijdragen)

-73

3

830

Hogere bouwleges door aanleg recreatiepark en zonneparken

261

5

002

Lagere leges inkomsten rijbewijzen en reisdocumenten agv corona

-57

5

004

Subsidie A&O fonds HR-vraagstukken coronacrisis

5

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41