Jaarrekening

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x 1.000

Realisatie

Realisatie

2020

2019

Lokale heffingen waarvan de besteding niet

gebonden is

OZB gebruikers

4.355

4.054

Toeristenbelasting

184

194

Hondenbelasting

102

81

Totaal

4.641

4.329

Algemene uitkering

Berekening comform septembercirculaire 2020

26.597

25.121

Totaal

26.597

25.121

Dividend

BNG

7

44

Totaal

7

44

Rente

Rente achtergestelde lening

506

488

Rente startersleningen c.a.

71

41

Rente erfpacht

191

183

Totaal

768

712

Onttrekking aan reserves

Algemene reserve vrij aanwendbaar

2.368

6.454

Reserve bindingsactiviteiten

0

14

Reserve grondbedrijf

2.163

865

Reserve heractivering

241

242

Egalisatiereserve BCF

19

19

Reserve Automatisering

555

340

Reserve groenbeheer

54

213

Reserve wegen

0

860

Reserve gebouwen

0

2.269

Reseve buitengebied in ontwikkeling

232

2.433

Reserve bossen

36

40

Reserve sociaal domein

84

1.008

Reserve HNG-depot

81

76

Reserve claims incidentele projecten

2.080

2.261

Reserve sociaal beleid

0

17

Reserve aanpak buitenbebied

565

0

Reserve kapitaalllasten

3.321

195

Totaal

11.799

17.306

Toevoeging aan reserves

Algemene reserve vrij aanwendbaar

3.070

62

Reserve grondbedrijf

2.063

932

Reserve wegen

0

860

Reserve groenbeheer

0

59

Reserve monumenten

5

184

Reserve bindingsactiviteiten/bijz.belonen

6

6

Algemene aanpak buitengebied

0

1.615

Reserve kapitaallasten

0

3.614

Reserve Automatisering

365

361

Reserve buitengebied in ontwikkeling

570

453

Reserve claims incidentele projecten

2.928

2.978

Reserve gebouwen

0

2.269

Totaal

9.007

13.393

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41