Algemeen

Inleiding

Inleiding

Geachte lezer,

Voor u ligt de jaarrekening over 2020. Het jaar waarin alles wat als normaal bestempeld werd niet meer vanzelfsprekend was. De tijd van Corona, een pandemie die zorgde voor een ontregelde wereld, en die vergaande maatregelen met een enorme impact op onze samenleving veroorzaakte. De pandemie had gevolgen voor de bedrijfsvoering van de gemeente. Het begrip thuiswerken werd de standaard. Daarnaast werd de gemeente geconfronteerd met extra lasten en gederfde inkomsten die deels door het Rijk werden vergoed. In deze jaarrekening is een aparte paragraaf opgenomen waarin de gevolgen van Corona worden weergegeven.
Paragraaf Corona
De gemeente Someren voert verder een solide financieel beleid, gericht op de langere termijn. De gemeente zoekt hierbij het evenwicht tussen realistisch zijn als dat moet en extra investeren als dat verantwoord is. Op basis van een integrale afweging van middelen worden elk jaar keuzes gemaakt. Besluitvorming over deze keuzes vindt plaats bij het vaststellen van de Kadernota. Het uitgangspunt is dat bij tegenvallers passende maatregelen worden genomen en dat meevallers worden opgenomen als deze zich ook daadwerkelijk zullen voordoen. Het Rijk maakt het ons hierbij niet gemakkelijk. Het zadelt gemeentes met vele omvangrijke onzekerheden op door taken en verantwoordelijkheden over te hevelen, echter met absoluut ontoereikende financiering.
In navolging op de Kadernota 2020 werd de programmabegroting opgesteld. Hierin was opgenomen wat de gemeente van plan was om te doen en hoeveel geld daar mee gemoeid zou zijn. In deze jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over de in 2020 gerealiseerde prestaties en de daaraan bestede middelen.

Deze inleiding beperkt zich echter tot de financiële resultaten ten opzichte van de begroting. Begin november 2020 stemde de gemeenteraad in met de actualisatie van de begroting 2020 door het vaststellen van de Zomernota. Deze actualisatie was gebaseerd op de inzichten die halverwege het jaar bestonden. In de Zomernota 2020 werd een voordelig saldo over 2020 gepresenteerd van
€ 491.000,-. Vervolgens werd in de Raadsvergadering van december het GRP 2021-2025 (Gemeentelijk Rioleringsplan) vastgesteld. Na deze slotwijziging bedraagt het begrotingsresultaat 2020 € 519.000,- voordelig.

Financieel resultaat 2020
De gemeente Someren sluit het jaar 2020 financieel af met een positief resultaat van € 1.448.761,-. Een nadere analyse van het verschil ten opzichte van het begrotingsresultaat is opgenomen in de samenvatting.

Vaststelling jaarstukken
De jaarstukken, die bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en overige gegevens, van de gemeente Someren worden op 24 juni 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze jaarstukken zijn ook te vinden op de website van de gemeente Someren (www.someren.nl).

Wij weten dat de totstandkoming van de jaarstukken 2020 bijzondere inspanning heeft gevergd en willen iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, hartelijk danken. Daarnaast willen we vooral alle betrokkenen binnen en buiten de gemeente bedanken, die in dit moeilijke coronajaar 2020 zijn of haar bijdrage heeft geleverd in de resultaten in onze samenleving, onze straten, wijken, dorpen en voorzieningen. Want achter de cijfers van de jaarrekening zit een gemeenschap van mensen, die wij als gemeente mogen dienen. Samen zijn we Someren.

Someren, 25 mei 2021

Het college van burgemeesters en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester

J. Koppers-van der Krabben

D. Blok

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41