Jaarrekening

Afwikkeling kredieten

Afwikkeling kredieten

Onder- en overschrijding van kredieten
In het kader van de programmabegroting ligt de uitvoeringsbevoegdheid van de projecten c.q. de kredieten bij het college. Het college informeert de raad middels de zomernota en de jaarrekening over eventuele (budgettaire) verschuivingen binnen een programmadoelstelling. Voor budgettaire verschuivingen tussen de programma’s en/of -doelstellingen geldt het budgetrecht en is er toestemming/akkoord van de raad nodig.

In de budgetcyclus is vastgelegd dat de budgettaire gevolgen van afgewikkelde kredieten in de jaarrekening in beeld worden gebracht.

Afwikkeling kredieten
De totale onderschrijding op de afgewikkelde kredieten bedraagt € 179.871,-- (14,71% van totale krediet). De onderschrijding op kredieten met structurele dekking (kapitaallasten) bedraagt € 155.732,-- (12,74% van totale krediet). De onderschrijding op kredieten met incidentele dekking (reserve, voorziening, overig) bedraagt € 24.139,-- (1,97% van totale krediet).

In het overzicht worden alle bij het jaarwerk 2020 afgewikkelde kredieten getoond. In de kolom ‘Krediet’ wordt het saldo van de geraamde lasten en geraamde baten vermeld.

Voorstel
De financiële afwikkeling (mutatie in exploitatie of reserve) van de voor- en nadelen op afgewikkelde kredieten is al in de jaarrekening 2020 verwerkt, maar de raad zal via het raadsbesluit inzake vaststellen jaarstukken 2020 om instemming worden gevraagd:

  • Het structurele voordeel op de kapitaallasten ten opzichte van de begroting van € 6.115,-- betrekken bij de begroting 2022;
  • Het incidentele voordeel van € 24.139,-- storten in de algemene reserve vrij aanwendbaar en onttrekken aan de reserve claims incidentele projecten.

Afgewikkelde kredieten Jaarwerk 2020

bedragen x € 1.000,--

Programma / Taakveld

Resultaat

Specificatie verschil

Krediet

Werkelijke

Verschil

Structureel

Incidenteel

kosten

Programma 1 Samen Someren

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

IPI RES Actieplan leesbevordering

28

28

0

0

0

5.1 Sportbeleid en activering

IPI SUB Opstellen en uitvoeren Sportakkoord

0

0

0

0

0

5.2 Sportaccommodaties

IPI RES Verv. bosplantsoen en bomen sportpark SH/L

23

26

-3

0

-3

IPI RES Vervanging baanverlichting TV SVSH

17

0

17

0

17

IPS Verv. kunstgras tennisbanen SH

72

72

0

0

0

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

IPI RES De Weijers (onderzoek)

15

4

11

0

11

Programma 2 GreenLab 2030

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

IPI RES Versterken groen entree Vaarselstraat

11

9

2

0

2

Programma 3 Aantrekkelijk wonen

2.1 Verkeer en vervoer

IPI RES Onderzoek verkeersoverlast doorgaand verkeer Lierop

45

47

-2

0

-2

IPS Aanp. parkeervoorz. woongebieden

20

20

0

0

0

IPS Aanpassing rotonde Provinciale weg / Witvrouwenbergweg

150

0

150

6

0

IPS Overige rehabilitaties 2019

346

346

0

0

0

IPS Overige rehabilitaties 2020

150

144

6

0

0

Programma 5 Bedrijfsvoering

0.4 Overhead

IPI RES ICT zaakgericht werken

346

347

-1

0

-1

Totaal

1.223

1.043

180

6

24

Toelichting belangrijke verschillen afgewikkelde kredieten

Indien de over- of onderschrijding van een afgewikkeld krediet meer dan 5% van het beschikbaar gestelde krediet bedraagt en groter is dan € 10.000,-- wordt dit verschil hier nader toegelicht.

06-3-510-001 IPI SUB Opstellen en uitvoeren Sportakkoord
Sportakkoord is gereed, ingediend en goedgekeurd. LEEF gaat de activiteiten uit het Sportakkoord in 2020 en 2021 uitvoeren. Vandaar dat de lasten en baten van het Sportakkoord onder project LEEF worden verantwoord.

00-3-520-004 IPI RES Vervanging baanverlichting TV SVSH (voordeel: € 17.000,--)
De baanverlichting van TV SVSH is in 2019 al vervangen. De kosten zijn ten laste van de onderhoudsvoorziening geboekt.

07-3-610-001 IPI RES De Weijers (onderzoek) (voordeel: € 10.844,--)
Er heeft geen extern onderzoek plaats gevonden.

00-7-210-058 IPS Aanpassing rotonde Provinciale weg / Witvrouwenbergweg (voordeel: € 6.000,--)
Via amendement kadernota 2021 is het project rotonde Witvrouwenbergweg geschrapt (IP19-2105). Hiermee komt het voorbereidingskrediet ad. € 150.000 ook te vervallen.

 

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41