Algemeen

Leeswijzer

Leeswijzer

Bijgaand treft u de jaarstukken 2020 aan. Hierin legt het college aan zowel de gemeenteraad, als aan de burgers, verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020 en de lasten en baten die daarmee gepaard zijn gegaan.

De jaarstukken 2020 bestaan uit de onderdelen:

Algemeen

 1. Jaarverslag
 2. Jaarrekening
 3. Overige gegevens

Algemeen

Onder het hoofdstuk Algemeen is een financiële samenvatting opgenomen, de kerngegevens ultimo 2020 en de samenstelling van raad en college in 2020.

 1. Jaarverslag

Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording (5 gemeentelijke programma's die door de gemeenteraad zijn vastgesteld) en een aantal voorgeschreven paragrafen.

a. Programmaverantwoording
Bij het onderdeel Programmaverantwoording wordt per programma een totaaloverzicht gegeven over de plannen en de behaalde resultaten in 2020. Ook wordt per speerpunt de stand van zaken ultimo 2020 weergegeven.

Het programmaplan van de gemeente Someren bestaat uit de volgende 5 programma's:

 1. Samen Someren
 2. Greenlab 2030
 3. Aantrekkelijk Someren
 4. Hart van Someren
 5. Bedrijfsvoering

Bij ieder programma worden per speerpunt de volgende onderdelen in beeld gebracht:

Wat wilden we bereiken?

Hieronder wordt de doelstelling opgenomen.

Wat hebben we hiervoor gedaan ?  

Hieronder worden de activiteiten van 2020 opgenomen.

Zijn we tevreden?

Hieronder wordt aangegeven of de werkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd.

Per programma / taakveld wordt afzonderlijk getoond:

 • Wat heeft het gekost?
 • Verbonden Partijen (indien van toepassing; verbonden partijen hebben ook hun eigen, afzonderlijke verantwoordingsdocumenten)
 • Prestatie-indicatoren (conform de Regeling van de Minister van BZK van 24 maart 2016. De gemeente heeft hier weinig tot geen invloed op daar men grotendeels afhankelijk is van gegevens van derden.)

Op meerdere plekken wordt verwezen naar de website "vraagbaakiv3gemeenten". Op deze site wordt door de Rijksoverheid aangegeven hoe de afzonderlijke taakvelden gedefinieerd zijn.

b. Paragrafen
Bij het onderdeel Paragrafen zijn de (verplichte) paragrafen opgenomen. De paragrafen hebben tot doel gebundelde informatie te geven over thema’s of gebiedsgerichte aanpak.

 1. Jaarrekening

Bij het onderdeel Jaarrekening wordt onder meer ingegaan op de balans en het overzicht van baten en lasten. De jaarrekening is opgesteld conform de wettelijke voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

 1. Overige gegevens

Hierin staat de controleverklaring van de accountant.

Weergave financiële cijfers

De financiële cijfers worden (geautomatiseerd) afgerond op duizenden euro's. Dit kan leiden tot geringe afrondingsverschillen.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41