Aantrekkelijk Someren

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Naam

GGD Brabant Zuidoost

Plaats

Eindhoven

Aard activiteit

De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg (PG) en de ambulancezorg (AZ).

Naam

Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Plaats

Helmond

Aard activiteit

In het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost werken overheid, politie, justitie, reclassering, kinderbescherming en (verslavings)zorg samen. Hun gezamenlijke doel is de veiligheid en leefbaarheid in de 21 regiogemeenten in Brabant Zuidoost te verbeteren.

Naam

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

Plaats

Eindhoven

Aard activiteit

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is een organisatie waarin de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de regionale ambulancevoorziening (RAV) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. VRBZO is een samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.

Naam

Blink

Plaats

Helmond

Aard activiteit

Blink heeft tot doel zorg te dragen voor gemeentelijke uitvoeringstaken op het vlak van afvalinzameling en reiniging van de openbare ruimte van de deelnemende gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling, die bij wet aan de deelnemende gemeenten zijn opgedragen en/of die voortvloeien uit de aan de gemeenten toevertrouwde zorg voor de eigen huishouding op het terrein van het milieu. De intergemeenschappelijke samenwerking met een particuliere partner leidt hierbij tot een maatschappelijke meerwaarde.

Naam

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Plaats

Eindhoven

Aard activiteit

De Omgevingsdienst is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers
taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en daarmee
als uitvoeringsdienst van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage
te leveren aan het realiseren en borgen van de door de
verantwoordelijke overheden in de regio Zuidoost-Brabant aangegeven
kwaliteit van de fysieke leefomgeving (zie artikel 2 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2015)

Voor een uitgebreide toelichting van de Verbonden Partijen verwijzen we u naar:
Paragraaf Verbonden Partijen

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41