Samen Someren

Prestatie indicatoren

Prestatie-indicatoren

Publicatiedatum:

6-1-2020

Indicator

Eenheid

Periode

Someren

Grootte klasse <25.000

Bron

Beschrijving

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

%

2019

0,80

1,50

DUO / Ingrado

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding 2019 staat voor schooljaar 2018/2019.

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2018

0,00

1,20

DUO/Ingrado

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding 2018 staat voor schooljaar 2017/2018.

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2019

23

19

DUO/Ingrado

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding 2019 staat voor schooljaar 2018/2019.

% Niet-sporters

%

2017

47,40

48,90

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2019

732,10

664,10

LISA

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Netto arbeidsparticipatie

%

2019

71,80

69,60

CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Personen met een bijstandsuitkering

aantal per 10.000 inwoners

2019

164,20

194

CBS - Participatie Wet

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners 15-64 jaar

2019

51,10

148,10

CBS - Participatie Wet

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

per 10.000 inwoners

2020

540

548

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin

%

2019

4

4

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Jongeren met jeugdreclassering

%

2019

Niet bekend

0,40

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

%

2019

1

1

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2019

8,50

10,90

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Jongeren met jeugdbescherming

%

2019

0,60

1,10

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Jongeren met een delict voor de rechter

%

2019

1

1

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41