Samen Someren

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Rekening 2020 per taakveld

Bedragen x

1.000

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

420

Onderwijshuisvesting

633

-3

630

430

Onderwijsbeleid en leerling-zaken

670

-215

455

510

Sportbeleid en activering

508

-157

351

520

Sportaccommodaties

1.276

-343

932

530

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cult. part.

259

-6

253

540

Musea

75

-59

16

550

Cultureel erfgoed

94

-13

82

560

Media

386

-18

368

610

Samenkracht en burgerparticipatie

2.910

-224

2.687

630

Inkomensvoorzieningen

9.275

-7.904

1.372

640

Begeleide participatie

1.857

0

1.856

650

Arbeidsparticipatie

232

-4

228

660

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

706

-37

669

671

Maatwerkdienstverlening 18+

3.238

-9

3.229

672

Maatwerkdienstverlening 18-

2.875

-3

2.872

681

Geëscaleerde zorg 18+

12

0

12

682

Geëscaleerde zorg 18-

249

-1

249

Totaal baten en lasten

25.255

-8.996

16.261

010

Reserves

488

-1.042

-554

Totaal

25.745

-10.037

15.709

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten

Saldo van de baten en lasten
Bedragen in duizenden euro's

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Verschil (*)

Taakveld

2020

2020

2020

Saldo

voor wijziging

na wijziging

420Onderwijshuisvesting6306316322
Geen noemenswaardige verschillen.
430Onderwijsbeleid en leerling-zaken45554148833
1) Hogere kosten leerlingenvervoer (€ 19.000,- nadelig). 2) Lagere kosten onderwijsachterstandenbeleid als gevolg van lager aantal peuters dat gebruik maakt van peuteropvang en tijdelijke sluiting peuteropvang door Corona (€ 52.000,- voordelig).
510Sportbeleid en activering35143436716
Geen noemenswaardige verschillen.
520Sportaccommodaties9327759419
1) Minder opbrengsten en kosten zwembad De Diepsteeckel als gevolg van beperkte opening door Corona (€ 5.000,- voordelig). 2) Lagere kosten plantmateriaal sportterreinen als gevolg van beperkt gebruik door Corona (€ 11.000,- voordelig). 3) Overige afwijkingen per saldo (€ 7.000,- nadelig).
530Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cult. part.25328826714
1) Lagere subsidie Nirwana in verband met gedeeltelijke terugvordering voorschot subsidie Nixnewz (€ 9.000,- voordelig). 2) Overige afwijkingen per saldo (€ 5.000,- voordelig).
540Musea16262711
Lagere subsidielasten overige cultuur in verband met minder aanvragen door Corona (€ 11.000,- voordelig)
550Cultureel erfgoed8283864
Geen noemenswaardige verschillen.
560Media3683683691
Geen noemenswaardige verschillen.
610Samenkracht en burgerparticipatie2.6873.0883.023336
1) Lagere kosten algemene voorzieningen jeugd in verband met opheffing regionale expertpool, lagere softwarekosten, minder activiteiten in het kader van preventie en weerbaarheid en minder activiteiten door Corona (€ 100.000,- voordelig). 2) Lagere uitvoeringskosten jeugd door afrekening plustaken jeugd 2020 (€ 98.000,- voordelig). 3) Lagere uitgaven subsidie eenmalige activiteiten participatie bijzondere groepen en versterking verenigingen in verband met minder aanvragen door Corona (€ 16.000,- voordelig). 4) Hogere kosten kinder(nood)opvang en lagere controle kosten kinderopvang door Corona (€ 21.000,- nadelig). 5) Hogere doorberekende apparaatskosten (€ 18.000,- voordelig). 6) Overige afwijkingen per saldo (€ 26.000,- voordelig).
630Inkomensvoorzieningen1.3721.5841.487115
1) Niet geraamde afrekening Bbz debiteuren 2020 (€ 52.000,- voordelig). 2) Lagere kosten bijzondere bijstand door niet gerealiseerde opzet webshop, geen spreekuur en geen extra uitgaven stichting burgerschuldhulp (€ 30.000,- voordelig). 3) Lagere bijdrage algemene middelen Senzer in verband met trap-op/trap-af principe (€ 26.000,- voordelig). 4) Overige afwijkingen per saldo (€ 7.000,- voordelig).
640Begeleide participatie1.8561.6751.760-96
Hogere doorbetaling aan Senzer voor niet geraamd Wsw-budget en bonus beschut werk conform Septembercirculaire Algemene uitkering gemeentefonds (€ 96.000,- nadelig). Valt weg tegen extra Algemene uitkering gemeentefonds op taakveld 007.
650Arbeidsparticipatie22830832294
1) Lagere kosten re-integratie en participatievoorziening door lagere vrijwilligers- vergoeding en lagere inzet 0-30% arbeidspotentieel (€ 11.000,- voordelig). 2) Lagere trajectkosten Wet Inburgering door geen extra taallessen, geen extra inzet hervestigers, geen subsidie extra taalcoaching etc. (€ 93.000,- voordelig). 3) Lagere huuropbrengsten woningen door lager aantal geplaatste statushouders als gevolg van kamergewijze verhuur (€ 10.000,- nadelig).
660Maatwerkvoorzieningen (WMO)669564578-91
1) Lagere ontvangen afdrachten CAK door Coronamaatregelen, zoals 2 maanden geen invordering eigen bijdragen, geen doorberekening in eigen bijdrage bij alternatieve zorg (€ 65.000,- nadelig). 2) Minder ontvangen eigen bijdragen collectief vraagafhankelijk vervoer als gevolg van Corona (€ 8.000,- nadelig). 3) Overige afwijkingen per saldo (€ 3.000,- nadelig).
671Maatwerkdienstverlening 18+3.2292.9703.2301
Geen noemenswaardige verschillen.
672Maatwerkdienstverlening 18-2.8723.3293.8881.016
1) Lagere kosten individuele voorzieningen in natura jeugd door een voordelig resultaat zorgperiode 2019, andere inzet op begeleiding, minder doorverwijzingen naar TAJ-aanbieders en lagere inzet op ambulante hulp (€ 895.000,- voordelig) 2) De werkzaamheden/kosten behorende bij de kredieten Extra ondersteuning transformatieplan jeugd en Versterken toegang jeugd zijn doorgeschoven naar 2021 (€ 109.000,- voordeel). Deze kredieten worden gedekt uit de Reserve claims incidentele projecten en heben geen invloed op het exploitatieresultaat. 3) Overige afwijkingen per saldo (€ 12.000,- voordelig)
681Geëscaleerde zorg 18+12232412
Lagere kosten (nieuwe regeling) Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 18+ (Wvggz) (€ 12.000,- voordelig).
682Geëscaleerde zorg 18-249227244-5
Geen noemenswaardige verschillen.
Totaal programma / taakvelden16.26116.91417.7331.472

0.10

Reserves

-554-833-737-183

Totaal

15.70916.08116.9961.287

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten
Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41