Aantrekkelijk Someren

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Rekening 2020 per taakveld

Bedragen x

1.000

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

110

Crisisbeheersing en brandweer

1.171

-71

1.100

120

Openbare orde en veiligheid

1.003

-2

1.001

210

Verkeer en wegen

2.965

-247

2.718

710

Volksgezondheid

881

-84

797

720

Riolering

1.309

-1.853

-544

730

Afval

1.803

-2.322

-519

740

Milieubeheer

1.154

-89

1.065

820

Grondexploitatie

5.744

-6.083

-339

830

Wonen en bouwen

634

-1.056

-422

Totaal baten en lasten

16.664

-11.807

4.857

010

Reserves

4.201

-4.174

26

Totaal

20.865

-15.981

4.882

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten

Saldo van de baten en lasten
Bedragen in duizenden euro's

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Verschil (*)

Taakveld

2020

2020

2020

Saldo

voor wijziging

na wijziging

110Crisisbeheersing en brandweer1.1061.0941.1071
Geen noemenswaardige verschillen
110Crisisbeheersing en brandweer-60-24
Geen noemenswaardige verschillen
120Openbare orde en veiligheid1.0038451.06158
1) De werkelijke kosten die te maken hebben met handhavingszaken, zoals betalingen na juridische procedures, advocaatkosten, toepassing bestuursdwang, etc. zijn lager dan geraamd. Hierdoor is de doorberekening naar het taakveld orde en veiligheid (120) ook lager dan geraamd (€ 45.000,- voordelig). 2) Overige afwijkingen per saldo (€ 13.000,- voordelig).
120Openbare orde en veiligheid-1-3-10
1) De werkelijke kosten die te maken hebben met handhavingszaken, zoals betalingen na juridische procedures, advocaatkosten, toepassing bestuursdwang, etc. zijn lager dan geraamd. Hierdoor is de doorberekening naar het taakveld orde en veiligheid (120) ook lager dan geraamd (€ 45.000,- voordelig). 2) Overige afwijkingen per saldo (€ 13.000,- voordelig).
120Openbare orde en veiligheid0000
1) De werkelijke kosten die te maken hebben met handhavingszaken, zoals betalingen na juridische procedures, advocaatkosten, toepassing bestuursdwang, etc. zijn lager dan geraamd. Hierdoor is de doorberekening naar het taakveld orde en veiligheid (120) ook lager dan geraamd (€ 45.000,- voordelig). 2) Overige afwijkingen per saldo (€ 13.000,- voordelig).
210Verkeer en wegen2.7752.6952.681-94
1) Hogere inkomsten nutsbedrijven doordat er meer grote reconstructies zijn aangevraagd en lagere kosten schade herstel nutsbedrijven (€ 74.000,- voord.). 2) Hogere kosten openbare verlichting ivm in rekening gebrachte energie- belasting en een nabetaling van het conserveren van de lichtmasten (€ 44.000,- nadelig). 3) Niet geraamde gladheidsbestrijdingskosten (€ 16.000,- nadelig). 4) Hogere doorberekende apparaatskosten (€ 40.000,- nadelig). 5) Overige afwijkingen per saldo (€ 7.000,- voordelig).
210Verkeer en wegen107012518
1) Hogere inkomsten nutsbedrijven doordat er meer grote reconstructies zijn aangevraagd en lagere kosten schade herstel nutsbedrijven (€ 74.000,- voord.). 2) Hogere kosten openbare verlichting ivm in rekening gebrachte energie- belasting en een nabetaling van het conserveren van de lichtmasten (€ 44.000,- nadelig). 3) Niet geraamde gladheidsbestrijdingskosten (€ 16.000,- nadelig). 4) Hogere doorberekende apparaatskosten (€ 40.000,- nadelig). 5) Overige afwijkingen per saldo (€ 7.000,- voordelig).
210Verkeer en wegen-164-49-10856
1) Hogere inkomsten nutsbedrijven doordat er meer grote reconstructies zijn aangevraagd en lagere kosten schade herstel nutsbedrijven (€ 74.000,- voord.). 2) Hogere kosten openbare verlichting ivm in rekening gebrachte energie- belasting en een nabetaling van het conserveren van de lichtmasten (€ 44.000,- nadelig). 3) Niet geraamde gladheidsbestrijdingskosten (€ 16.000,- nadelig). 4) Hogere doorberekende apparaatskosten (€ 40.000,- nadelig). 5) Overige afwijkingen per saldo (€ 7.000,- voordelig).
710Volksgezondheid7978008036
Geen noemenswaardige verschillen
710Volksgezondheid0000
Geen noemenswaardige verschillen
720Riolering-922-361-987-65
Verschillen tussen ontvangen rioolheffing en rioleringskosten worden verrekend met de voorziening GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan). In verband met hogere kosten op taakvelden elders en hogere doorbelaste overheadkosten is de onttrekking uit de voorziening ook hoger geweest (€ 50.000,- voordelig).
720Riolering379271493114
Verschillen tussen ontvangen rioolheffing en rioleringskosten worden verrekend met de voorziening GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan). In verband met hogere kosten op taakvelden elders en hogere doorbelaste overheadkosten is de onttrekking uit de voorziening ook hoger geweest (€ 50.000,- voordelig).
720Riolering0000
Verschillen tussen ontvangen rioolheffing en rioleringskosten worden verrekend met de voorziening GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan). In verband met hogere kosten op taakvelden elders en hogere doorbelaste overheadkosten is de onttrekking uit de voorziening ook hoger geweest (€ 50.000,- voordelig).
720Riolering-1001
Verschillen tussen ontvangen rioolheffing en rioleringskosten worden verrekend met de voorziening GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan). In verband met hogere kosten op taakvelden elders en hogere doorbelaste overheadkosten is de onttrekking uit de voorziening ook hoger geweest (€ 50.000,- voordelig).
730Afval-307-408-159148
1) Lagere kosten Milieustraat ivm minder aangeleverd afval (€ 50.000,- voord.) 2) Hogere kosten periodieke dienstverlening huisvuil als gevolg van afrekening 2019 en meer inzameling GFT (€ 50.000,- nadelig). 3) Hogere inzamelingskosten GFT ivm Corona (€ 14.000,- nadelig). 4) Lagere vergoedingsprijzen textiel en OPK (€ 44.000,- nadelig). 5) PMD: Hogere vergoedingsprijs minus afrekening 2019 (€ 16.000,- voordelig) 6) Lager aantal aansluitingen afvalstoffenheffing dan begroot (€ 21.000,- nadelig). 7) Lager aantal tonnage huisvuil ivm betere afvalscheiding (€ 27.000,- voordelig). 8) Overige afwijkingen per saldo (€ 23.000,- nadelig).
730Afval-221-170-419-198
1) Lagere kosten Milieustraat ivm minder aangeleverd afval (€ 50.000,- voord.) 2) Hogere kosten periodieke dienstverlening huisvuil als gevolg van afrekening 2019 en meer inzameling GFT (€ 50.000,- nadelig). 3) Hogere inzamelingskosten GFT ivm Corona (€ 14.000,- nadelig). 4) Lagere vergoedingsprijzen textiel en OPK (€ 44.000,- nadelig). 5) PMD: Hogere vergoedingsprijs minus afrekening 2019 (€ 16.000,- voordelig) 6) Lager aantal aansluitingen afvalstoffenheffing dan begroot (€ 21.000,- nadelig). 7) Lager aantal tonnage huisvuil ivm betere afvalscheiding (€ 27.000,- voordelig). 8) Overige afwijkingen per saldo (€ 23.000,- nadelig).
730Afval900-9
1) Lagere kosten Milieustraat ivm minder aangeleverd afval (€ 50.000,- voord.) 2) Hogere kosten periodieke dienstverlening huisvuil als gevolg van afrekening 2019 en meer inzameling GFT (€ 50.000,- nadelig). 3) Hogere inzamelingskosten GFT ivm Corona (€ 14.000,- nadelig). 4) Lagere vergoedingsprijzen textiel en OPK (€ 44.000,- nadelig). 5) PMD: Hogere vergoedingsprijs minus afrekening 2019 (€ 16.000,- voordelig) 6) Lager aantal aansluitingen afvalstoffenheffing dan begroot (€ 21.000,- nadelig). 7) Lager aantal tonnage huisvuil ivm betere afvalscheiding (€ 27.000,- voordelig). 8) Overige afwijkingen per saldo (€ 23.000,- nadelig).
740Milieubeheer102040-62
1) Het budget voor extra maatregelen voor de agrarische sector vanuit de provinciale regelgeving, milieu-ontwikkelingen, de omgevingswet en het ingroei- model voor het ROK-TH is niet benut, door wijziging van de regelingen en de bezetting van personeel als gevolg van Corona (€ 115.000,- voordelig). 2) Lagere doorberekening apparaatskosten (€ 40.000,- voordelig). 3) De werkzaamheden/kosten behorende bij het krediet Transitievisie Warmte, Wijkaanpak en het Energieloket zijn deels doorgeschoven naar 2021 (€ 178.000,- voordelig). Dit krediet wordt gedekt uit de Reserve claims incidentele projecten en heeft geen invloed op het exploitatieresultaat. 4) Overige afwijkingen per saldo (€ 31.000,- nadelig).
740Milieubeheer9119861.067156
1) Het budget voor extra maatregelen voor de agrarische sector vanuit de provinciale regelgeving, milieu-ontwikkelingen, de omgevingswet en het ingroei- model voor het ROK-TH is niet benut, door wijziging van de regelingen en de bezetting van personeel als gevolg van Corona (€ 115.000,- voordelig). 2) Lagere doorberekening apparaatskosten (€ 40.000,- voordelig). 3) De werkzaamheden/kosten behorende bij het krediet Transitievisie Warmte, Wijkaanpak en het Energieloket zijn deels doorgeschoven naar 2021 (€ 178.000,- voordelig). Dit krediet wordt gedekt uit de Reserve claims incidentele projecten en heeft geen invloed op het exploitatieresultaat. 4) Overige afwijkingen per saldo (€ 31.000,- nadelig).
740Milieubeheer500260210
1) Het budget voor extra maatregelen voor de agrarische sector vanuit de provinciale regelgeving, milieu-ontwikkelingen, de omgevingswet en het ingroei- model voor het ROK-TH is niet benut, door wijziging van de regelingen en de bezetting van personeel als gevolg van Corona (€ 115.000,- voordelig). 2) Lagere doorberekening apparaatskosten (€ 40.000,- voordelig). 3) De werkzaamheden/kosten behorende bij het krediet Transitievisie Warmte, Wijkaanpak en het Energieloket zijn deels doorgeschoven naar 2021 (€ 178.000,- voordelig). Dit krediet wordt gedekt uit de Reserve claims incidentele projecten en heeft geen invloed op het exploitatieresultaat. 4) Overige afwijkingen per saldo (€ 31.000,- nadelig).
740Milieubeheer200-2
1) Het budget voor extra maatregelen voor de agrarische sector vanuit de provinciale regelgeving, milieu-ontwikkelingen, de omgevingswet en het ingroei- model voor het ROK-TH is niet benut, door wijziging van de regelingen en de bezetting van personeel als gevolg van Corona (€ 115.000,- voordelig). 2) Lagere doorberekening apparaatskosten (€ 40.000,- voordelig). 3) De werkzaamheden/kosten behorende bij het krediet Transitievisie Warmte, Wijkaanpak en het Energieloket zijn deels doorgeschoven naar 2021 (€ 178.000,- voordelig). Dit krediet wordt gedekt uit de Reserve claims incidentele projecten en heeft geen invloed op het exploitatieresultaat. 4) Overige afwijkingen per saldo (€ 31.000,- nadelig).
820Grondexploitatie-5293476605
1) Extra kosten in verband met de aankoop van Dorpsweg 3, zoals bodemsanering, milieu- en asbest- onderzoeken, aanleg parkeerplaats, etc. (€ 67.000,- nadelig). 2) Diverse taxatiekosten ivm aankoop percelen (€ 22.000,- nadelig) 3) Overige afwijkingen/mutaties diverse grondexploitaties per saldo (€ 504.000 voordelig). Bovenstaande mutaties worden volledig verrekend met de Reserve Grondbedrijf en hebben geen invloed op het exploitatieresultaat.
820Grondexploitatie19000-190
1) Extra kosten in verband met de aankoop van Dorpsweg 3, zoals bodemsanering, milieu- en asbest- onderzoeken, aanleg parkeerplaats, etc. (€ 67.000,- nadelig). 2) Diverse taxatiekosten ivm aankoop percelen (€ 22.000,- nadelig) 3) Overige afwijkingen/mutaties diverse grondexploitaties per saldo (€ 504.000 voordelig). Bovenstaande mutaties worden volledig verrekend met de Reserve Grondbedrijf en hebben geen invloed op het exploitatieresultaat.
820Grondexploitatie0000
1) Extra kosten in verband met de aankoop van Dorpsweg 3, zoals bodemsanering, milieu- en asbest- onderzoeken, aanleg parkeerplaats, etc. (€ 67.000,- nadelig). 2) Diverse taxatiekosten ivm aankoop percelen (€ 22.000,- nadelig) 3) Overige afwijkingen/mutaties diverse grondexploitaties per saldo (€ 504.000 voordelig). Bovenstaande mutaties worden volledig verrekend met de Reserve Grondbedrijf en hebben geen invloed op het exploitatieresultaat.
830Wonen en bouwen5594685689
1) Hogere inkomsten bouwleges door het groot aantal bouwplannen (bungalowpark / zonnepanelen) met hoge legeskosten (€ 261.000,- voordelig). 2) Overige afwijkingen per saldo (€ 7.000,- voordelig).
830Wonen en bouwen-986-662-723263
1) Hogere inkomsten bouwleges door het groot aantal bouwplannen (bungalowpark / zonnepanelen) met hoge legeskosten (€ 261.000,- voordelig). 2) Overige afwijkingen per saldo (€ 7.000,- voordelig).
830Wonen en bouwen400-4
1) Hogere inkomsten bouwleges door het groot aantal bouwplannen (bungalowpark / zonnepanelen) met hoge legeskosten (€ 261.000,- voordelig). 2) Overige afwijkingen per saldo (€ 7.000,- voordelig).
Totaal programma / taakvelden4.8575.5405.8821.025

0.10

Reserves

2648-307-333

Totaal

4.8825.5875.575693

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten
Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41