Aantrekkelijk Someren

Speerpunten

3.5 Gedifferentieerd en aantrekkelijk woningaanbod

Wat wilden we bereiken?

Het realiseren van een gedifferentieerd een aantrekkelijk woningaanbod voor alle doelgroepen in Someren waar het goed wonen is.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

3.5.1

We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma voortvloeiend uit de woonvisie 2020

Dit is een doorlopende activiteit voor de komende jaren. We werken continue aan initiatieven en plannen om te voorzien in voldoende kwantitatieve en kwalitatieve woningen in Someren.

Zijn we tevreden?

Een aantrekkelijke woongemeente en leefbare kernen zijn het doel dat we willen bereiken. Alle activiteiten zoals we ons hadden voorgenomen staan in het teken daarvan. We mogen constateren dat in 2020 op dit gebied voor alle kernen voortgang geboekt is.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41