Hart van Someren

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Rekening 2020 per taakveld

Bedragen x

1.000

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

810

Ruimtelijke ordening

1.395

-275

1.119

Totaal baten en lasten

1.395

-275

1.119

010

Reserves

1.454

-2.372

-919

Totaal

2.849

-2.647

201

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten

Saldo van de baten en lasten
Bedragen in duizenden euro's

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Verschil (*)

Taakveld

2020

2020

2020

Saldo

voor wijziging

na wijziging

810Ruimtelijke ordening1.1209061.521401
1) Extra inhuurkosten door meer aanvragen bestemmingsplanwijzigingen (€ 17.000,- nadelig). 2) Extra legesinkomsten door meer aanvragen bestemmingsplanwijzigingen (€ 54.000,- voordelig). 3) Hogere ontvangsten gebaseerd op het wettelijk kostenverhaal en overeen- gekomen in anterieure overeenkomsten met initiatiefnemers (€ 39.000,- voordelig). 4) Van de projecten Aanpak Buitengebied en Invoering nieuwe Omgevingswet zijn werkzaamheden doorgeschoven naar 2021. (€ 344.000,- voordelig). Deze projecten worden gedekt uit de Reserve claims incidentele projecten en hebben geen invloed op het exploitatieresultaat. 5) Overige afwijkingen per saldo (€ 19.000,- nadelig).
Totaal programma / taakvelden1.1209061.521401

0.10

Reserves

-919-680-1.284-365

Totaal

20122623736

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten
Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41