Bedrijfsvoering

Prestatie indicatoren

Prestatie-indicatoren

Publicatiedatum:

6-1-2020

Indicator

Eenheid

Periode

Someren

Grootte klasse <25.000

Bron

Beschrijving

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2020

6,03

Nb

Eigen gegevens

Toegestane formatie in Fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, niet de werkelijke bezetting.

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2020

5,48

Nb

Eigen gegevens

Het betreft het werkelijk aantal FTE dat werkzaam is, dus niet de toegestane formatieve omvang conform het formatieplan.

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2020

 € 659,00

Nb

Eigen gegevens

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Overhead

% van totale lasten

2020

8,9%

Nb

Eigen gegevens

Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Externe inhuur

Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen

2020

30,1%

Nb

Eigen gegevens

Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41