Bedrijfsvoering

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Rekening 2020 per taakveld

Bedragen x

1.000

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

001

Bestuur

1.340

-13

1.327

002

Burgerzaken

719

-189

529

004

Ondersteuning organisatie

6.025

-38

5.987

005

Treasury

72

-775

-703

007

Algemene uitkeringen gemeentefonds

-26.597

-26.597

008

Overige baten en lasten

3

0

3

009

VpB

746

0

746

011

Resultaat van de rekening van de baten en lasten

0

0

030

Beheer overige gebouwen en gronden

2

-47

-44

061

Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen

248

-2.798

-2.551

062

Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet woningen

75

-1.569

-1.494

064

Belasting overig

6

-102

-96

Totaal baten en lasten

9.236

-32.128

-22.893

010

Reserves

1.465

-2.523

-1.059

Totaal

10.729

-34.652

-23.923

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten

Saldo van de baten en lasten
Bedragen in duizenden euro's

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Verschil (*)

Taakveld

2020

2020

2020

Saldo

voor wijziging

na wijziging

001Bestuur1.3271.2111.262-65
Hogere storting pensioenvoorziening wethouders op basis van opgave reservewaarden van ProAmbt (€ 65.000,- nadelig).
002Burgerzaken530437476-54
1) Lagere legesinkomsten reisdocumenten, door een lager aantal aanvragen omdat men door Corona niet mocht reizen naar het buitenland (€ 45.000,- nadelig). 2) Lagere legesinkomsten rijbewijzen daar er door Corona lange tijd geen examens hebben plaatsgevonden (€ 12.000,- nadelig). 3) Overige afwijkingen per saldo (€ 3.000,- voordelig).
004Ondersteuning organisatie5.9875.1295.582-405
1) Hogere personele kosten door externe inhuur voor vacante functies die nog niet regulier ingevuld zijn en voor langdurig zieken (€ 180.000,- nadelig). 2) Hogere kosten juridische advisering in verband met integriteitsonderzoek (€ 37.000,- nadelig). 3) Diverse extra kosten door Corona (€ 89.000,- nadelig). 4) Hogere kosten I&A door extra (inhuur)kosten in verband met de ontvlechting (€ 99.000 nadelig). Deze I&Akosten worden gedekt uit de Reserve Automatisering en hebben geen invloed op het exploitatieresultaat.
005Treasury-703-806-801-98
1) Niet geraamde rente btw-naheffingen afvalfonds (€ 26.000,- nadelig). 2) Lagere rente-ontvangsten en hogere beheerskosten duurzaamheids- en startersleningen dan geraamd (€ 43.000,- nadelig). 3) Ten onrechte geraamde dividenduitkering BNG (€ 32.000,- nadelig) 4) Hogere rentebaten aangegane geldlening BNG (€ 18.000,- voordelig). 5) Overige afwijkingen per saldo (€ 15.000,- nadelig).
007Algemene uitkeringen gemeentefonds-26.597-25.055-26.53463
1) Hogere uitkering voor Wsw-budget en bonus beschut werk (€ 96.000,- voordelig). Dit bedrag is volledig doorbetaald aan Senzer, zie taakveld 640. 2) Hogere uitkering door het schrappen van de opschalingskorting (€ 63.000,- voordelig). 3) Per saldo minder algemene uitkering ontvangen door hoger accres, afrekeningen eerdere jaren en hoeveelheidsverschillen (€ 96.000,- nadelig).
008Overige baten en lasten330030
Geen noemenswaardige verschillen.
009VpB7468484-662
Na veelvuldig overleg tussen de belastingdienst en onze huisaccountant is er duidelijkheid over de nog te verwachten aanslagen Vennootschapsbelasting 2016-2020. Het verschil tussen de geraamde en werkelijk nog te betalen aanslagen bedraagt € 662.000,- nadelig. De Vpb-kosten worden gedekt uit de Reserve grondbedrijf en hebben geen invloed op het resultaat.
011Resultaat van de rekening van de baten en lasten01519519
1) Betreft het geraamde exploitatieresultaat na vaststelling van de zomernota (€ 491.000,- voordelig). 2) In december heeft de Raad het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2021-2025) vastgesteld. Hierdoor is het geraamde exploitatieresultaat 2020 gestegen (€ 28.000,- voordelig).
030Beheer overige gebouwen en gronden-44-31-3113
Hogere pachtinkomsten gronden in verband met hoger aantal verpachte m2 (€ 13.000,- voordelig).
061Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen-2.550-2.628-2.694-144
1) Hogere bijdrage Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) conform de 2e begrotingswijziging 2020 van de BSOB (€ 18.000,- nadelig). 2) Kosten van het krediet Transitie waardering woningen op basis van gebruiks- oppervlakte, toegekend door de Raad op 12-12-2019 (€ 112.000,- nadelig). Deze kosten worden gedekt uit de Reserve claims incidentele projecten en hebben geen invloed op het exploitatieresultaat. 3) Overige afwijkingen per saldo (€ 14.000,- nadelig).
062Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet woningen-1.494-1.550-1.48212
1) Lagere OZB-inkomsten (afwijking 1,3%) eigenaren en gebruikers van niet-woningen (€ 20.000,- nadelig). 2) Overige afwijkingen per saldo (€ 8.000,- voordelig).
064Belasting overig-96-79-924
Geen noemenswaardige verschillen.
Totaal programma / taakvelden-22.891-22.987-23.708-817

0.10

Reserves

-1.059-162-482577

Totaal

-23.923-23.149-24.190-267

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten
Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41