Bedrijfsvoering

Speerpunten

5.1 Wendbare organisatie

Wat wilden we bereiken?

Een interactieve en betrouwbare organisatie die voldoet aan de hedendaagse maatschappelijke normen en wettelijke eisen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

5.1.1

Organisatieontwikkeling: uitvoering van het meerjarig actieplan ten aanzien van een interactieve en betrouwbare organisatie.

Het proces hebben we opgestart met bijeenkomsten en toelichtingen bij alle afdelingen/teams door de gemeentesecretaris. Daarbij is het ambitiedocument “(Samen)Werken, Gewoon Doen” gepresenteerd met daarin opgenomen de visie en missie van de ambtelijke organisatie inclusief de verbeteracties. De acties zijn geprioriteerd  en fasegewijze opgestart en zijn in uitvoering.

5.1.2

Verdere doorontwikkeling van de dienstverlening zowel op het vlak van digitalisering als persoonlijk contact. Gericht om gezamenlijk tot een oplossing komen.

Sinds december is het mogelijk om het eerste deel van een aanvraag voor een nieuw reisdocument, digitaal aan te vragen. De burger logt in met zijn DigiD, doet een aanvraag en betaalt via iDeal. Vervolgens maakt hij (online) een afspraak voor identiteitsvaststelling, de foto en het plaatsen van de handtekening op het gemeentehuis. Bij aankomst op het gemeentehuis heeft hij de mogelijkheid zichzelf digitaal aan te melden met behulp van toegestuurde link op zijn mobiele telefoon.

5.1.3

Omgevingswet implementeren op basis van het programmaplan (2018).

De Omgevingswet is uitgesteld naar 1-1-2022. Dit extra jaar hebben we hard nodig om alle voorbereidingen te treffen. Verschillende projecten hebben we in gang gezet in 2020. Om alles te realiseren voor 2022, moeten we hard werken in 2021. Ook na inwerkingtreding van de wet zijn er nog onderwerpen die inhoudelijk geregeld moeten worden. Wettelijk moet we dit voor 2030 regelen, onze planning is om dit uiterlijk 2024 gereed te hebben.

5.1.4

Zorgen voor adequate technische ict-infrastructuur.

Het besluit om de ICT-infrastructuur onder te brengen bij ICT NML is genomen. De daadwerkelijke uitvoering van deze overgang start in januari 2021.

5.1.5

Onderzoek naar gewenste formatie griffie.

Zodra de werkgeverscommissie van de raad een standpunt heeft ingenomen wordt dit ambtelijk opgepakt.

5.1.6

Voorbereiding en uitvoering bestuurskrachtmeting

We hebben afgesproken dat we voor het einde van 2020 de voorbereidingen hebben afgerond zodat we direct in het voorjaar 2021 de bestuurskrachtmeting kunnen uitvoeren. Eind 2020 hebben we de voorbereidingen opgestart.

Zijn we tevreden?

Alle onderwerpen zijn opgepakt, afgewerkt of lopen. T.a.v. 5.1.5 merken wij op dat in de raadsvergadering van december 2020 de instructie van de griffier waarin de taak en de bevoegdheden van de griffier zijn opgenomen is vastgesteld. De volgende stap is om de gewenste formatie c.q. ondersteuning te bepalen.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41