Samen Someren

Speerpunten

1.3 Eigen kracht

Wat wilden we bereiken?

Alle inwoners moeten op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1.3.1

Aanpak van laaggeletterdheid bij arbeidsmigranten versterken.

Samen met partners (bibliotheek, ROC, Onis) beoordelen we hoe we de laaggeletterdheid bij arbeidsmigranten kunnen terugbrengen en de taalvaardigheid kunnen verbeteren. Vanaf 2021 is deze actie onderdeel van het werkplan sociaal domein.

1.3.2

Onderzoeken welke aanvullende vormen van zorg we kunnen bieden voor onze inwoners om langer zelfstandig te kunnen wonen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar mogelijkheden binnen de lokale invulling van de maatschappelijke dienstplicht.

Dit onderwerp maakt onderdeel uit van het werkplan sociaal domein. Hiervan hebben we de uitvoering gestart en de raad hierover in de raadsvergadering van juni 2020 geïnformeerd.

1.3.3

Er wordt een plan van aanpak opgesteld om eenzaamheid, zowel onder jongeren als ouderen, verder te bestrijden.

Dit onderwerp maakt onderdeel uit van het werkplan sociaal domein. Hiervan hebben we de uitvoering gestart en de raad hierover in de raadsvergadering van juni 2020 geïnformeerd. Voor de aanpak van eenzaamheid hebben we een projectplan opgesteld. Hierover hebben we de raad in november 2020 met een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

1.3.4

Bereikbaarheid en doorlooptijd zorgvragen verbeteren.

Dit onderwerp maakt onderdeel uit van het werkplan sociaal domein. Hiervan hebben we de uitvoering gestart en de raad hierover in de raadsvergadering van juni 2020 geïnformeerd.

1.3.5

Onderzoeken hoe we kunnen zorgen dat jonge gehandicapten/jongeren met een beperking mee kunnen doen door een eigen stage-/bijbaantje.

Dit nemen we mee in het project "de inclusieve gemeente". Door corona is de start van dit project doorgeschoven naar 2021.

1.3.6

Bevorderen toename van het aantal burgerhulpverleners in onze gemeente, in het bijzonder door in verbinding met het onderwijs scholing op dit punt aan te bieden aan jongeren.

Op 6 oktober 2020 heeft het college besloten dat het thema burgerhulpverlening op dit moment voldoende geborgd is binnen de reguliere activiteiten. Daarmee is het thema als punt uit het coalitieprogramma 2018 - 2022 afgehandeld. We blijven monitoren op aantallen en verloop van lokale burgerhulpverleners en indien signalen daar aanleiding toegeven, zetten we hierop in samenwerking met betrokken partijen gerichte acties uit. De raad hebben we hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

Zijn we tevreden?

In december 2018 is er een krediet beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het Werkplan Sociaal Domein "Samen werken in en aan Someren". In dit werkplan staan de activiteiten die wij gaan ondernemen om handen en voeten te geven aan de toekomstvisie die is geschetst in "Samen Someren, Waar het hart van Someren inzit". De bovenstaande speerpunten maken onderdeel uit van het Werkplan of worden in samenhang met het Werkplan behandeld. Wij zijn bijzonder tevreden over de integrale aanpak van de speerpunten binnen het werkplan, waardoor dwarsverbanden gelegd kunnen worden en synergie kan worden behaald. Conform toezegging aan de gemeenteraad worden de resultaten/stand van zaken in het voorjaar 2021 gepresenteerd.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41