Aantrekkelijk Someren

Speerpunten

3.3 Onweerstaanbaar Someren

Wat wilden we bereiken?

Someren is in 2030 klimaatrobuuster ingericht.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

3.3.1

De gewenste maatregelen uit de Watersysteemanalyse vertalen naar concrete projecten.

Op 10 december 2020 afgerond met de vaststelling door de raad van het GRP 2021-2025. Hierin is, conform de doelstelling een concrete planning van te nemen maatregelen opgenomen en hebben we daarnaast de financiering geregeld.

3.3.2

Een afkoppelplan voor Someren opstellen

Afgerond met een presentatie van de beoogde maatregelen in de commissie ruimte op 25-11-2020 en de daarop volgende vaststelling van het GRP 2021-2025 door de raad op 10-12-2020.

3.3.3

Voor Someren Noord uitvoering geven aan de oplossingsrichting

De oplossingsrichting voor Someren Noord bestaat uit 3 onderdelen:1.   Aanleg hemelwaterriool bij herinrichting Klokhuisstraat, Hoepelakkerstraat, Noorderlaan en Noordplein zodat oppervlakkige afstroming mogelijk wordt. Deze maatregelen zijn de verantwoordelijkheid van de Gemeente Someren. Het ontwerpproces verloopt voorspoedig. Begin 2021 start de uitvoering.2.   Aanpassen en uitbreiden van de buffers aan de rand van de kern inclusief het vergroten van de afvoercapaciteit richting de buffers: Hierbij is het aanpassen en uitbreiden van de buffers de verantwoordelijkheid van Waterschap Aa en Maas. Het vergroten van de afvoercapaciteit naar de buffers is een opgave voor de Gemeente Someren. De daadwerkelijke aanleg van de buffer is voorzien in de eerste helft van 2021, maar afhankelijk van een te vertrekken aanlegvergunning.3.   Realiseren buffercapaciteit en vergroten afvoer Slievenseloop: Dit onderdeel is de verantwoordelijkheid van Waterschap Aa en Maas. Voor het verbreden van de waterloop en het vergroten van duikers heeft een Projectplan Waterwet ter inzage gelegen. Hierop zijn zienswijzen ingediend.

3.3.4

Opstellen ontwikkelplan voor de Peelrijt c.a.

Het gebiedsproces loopt, het waterschap De Dommel is hiervan de trekker. De gemeente Someren sluit aan als proactief lid om te komen tot een zo goed mogelijk resultaat, waardoor we elkaar versterken. Ook het waterschap Aa en Maas is door de samenwerking Onweerstaanbaar Someren inmiddels nauw bij de oplossing van de problematiek rond de Peelrijt betrokken.

Zijn we tevreden?

Zoals hiervoor aangegeven hebben we in 2020 een nieuw GRP en een afkoppelplan voor Someren gerealiseerd. Hiermee hebben we beleidsmatig en financieel een grote stap gezet als randvoorwaarden voor een klimaatbestendig Someren. Verder zijn diverse projecten voorbereid en zullen in 2021 een aantal grootschalige maatregelen uitgevoerd worden. Ook blijven we via Onweerstaanbaar Someren intensief samenwerken met waterschappen, provincie en aanhakers. We hebben afgelopen jaar mooie dingen bereikt en daarom zijn wij tevreden.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41