Aantrekkelijk Someren

Speerpunten

3.4 Duurzaamheid

Wat wilden we bereiken?

Someren wil in 2050 energieneutraal zijn en duurzaamheid als integraal onderdeel van haar beleid verankert hebben.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

3.4.1

Realiseren nieuwe milieustraat.

De voortgang is afhankelijk van de effecten van de verhoging van de poorttarieven.

3.4.2

Opstellen afvalstoffenbeleidsplan 2020.

Vanwege herprioritering en maatschappelijke ontwikkelingen stellen we dit plan een jaar later op. Tot die tijd blijft het huidige beleid van kracht.

3.4.3

Onderzoek geothermie.

Binnen het nationale SCAN-programma van Energie Beheer Nederland is in Oost Brabant en Noord Limburg in de maand november 2020 onderzoek uitgevoerd. De data uit dit onderzoek en gepland vervolgonderzoek wordt in 2021 en 2022 openbaar beschikbaar.

3.4.4

Regionale Energie Strategie (RES).

Het vervolgproces voor het opleveren van de RES MRE 1.0 hebben we in juni 2020 gestart. De raad is en blijft regelmatig in dit proces betrokken met raadsinformatiebrieven, raadsbijeenkomsten en virtuele vragenuurtjes. In februari 2021 bieden we de conceptversie ter consultatie aan in de Commissie Ruimte. De definitieve versie van de RES MRE 1.0 leggen we eind mei 2021 ter vaststelling aan u voor.

3.4.5

Warmteplan aardgasvrij voor de gehele gemeente.

We analyseren de warmtevraag, warmtedichtheid en potentiële bronnen en zijn in overleg om de potentie van lokale bronnen in te schatten, zoals biogas (op te werken tot groen gas). Op 28 oktober heeft de commissie Ruimte de conceptversie van de Transitievisie Warmte (TVW) besproken. Inmiddels loopt een haalbaarheidsonderzoek voor warmtenetten voor enkele wijken waarin we ook de koppelkansen met de glastuinbouw meenemen. In het eerste kwartaal 2021 leggen we de TVW versie 0.8 ter bespreking aan de Commissie Ruimte voor. Na het zomerreces mag u de definitieve versie vaststellen.

3.4.6

Bevorderen maatschappelijke acceptatie en urgentiebesef bij inwoners en bedrijven.

Participatie van burgers en bedrijven is een belangrijk onderdeel van het opstellen en later uitvoeren van de Regionale Energiestrategie MRE. In het proces van de Concept RES MRE heeft dit mogelijk nog niet de aandacht gekregen die het verdient. In het proces richting RES MRE 1.0 neemt de plan MER over de zoekgebieden voor zon en wind een prominente plaats in. Daarin worden inwoners in onze gemeente en de eerste helft van 2021 betrokken in het inspraakproces op de plan MER. Voor het thema ‘Besparing’ hebben we in het proces naar RES MRE 1.0 alleen organisaties betrokken, zoals woningcorporaties en energiecoöperaties. Daarnaast loopt er nog een geheel ander volledig lokaal participatietraject met inwoners voor de Warmtetransitie (TVW Someren).

Zijn we tevreden?

Zoals is aangegeven bij "wat hebben we hiervoor gedaan" zijn over het algemeen de zaken conform planning opgepakt en kunnen we daarover tevreden zijn. Zeker bij de onderdelen 3.4.3 en volgende hebben deze onderdelen een (in)directe samenhang met het RES die volgens planning loopt.
Alleen de milieustraat is on hold gezet. Eind 2020 zal worden bezien wat de effecten van de verhoging van de poorttarieven tot gevolg hebben.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 16:54:26 met de export van 06/07/2021 16:36:41